T&C

 

Termeni și condiții generale ale ENERGY3000 Solar GmbH (începând cu martie 2023)

Descărcați T&C aici

1. Generalități

1.1 Următorii Termeni și condiții generale se aplică întregii relații de afaceri dintre compania noastră, Energy3000 Solar GmbH (denumită în continuare „ENERGY3000“), și partenerii noștri de afaceri pentru toate livrările, serviciile și ofertele.

1.2 Toate livrările, serviciile și ofertele ENERGY3000 se efectuează exclusiv pe baza acestor condiții generale. Acestea fac parte integrantă din toate contractele încheiate de ENERGY3000 cu partenerii săi contractuali (denumiți în continuare și „clienți”) pentru livrările și serviciile oferite de ENERGY3000. Acestea sunt convenite cu clientul în momentul plasării primei comenzi și se aplică tuturor comenzilor viitoare, chiar dacă valabilitatea lor nu a fost menționată din nou în mod expres.

1.3 Termenii și condițiile generale se aplică în mod exclusiv; orice termeni și condiții divergente ale clientului sunt excluse, cu excepția cazului în care ENERGY3000 confirmă în mod expres și în scris valabilitatea acestora. Acest lucru se aplică și în cazul în care livrarea este efectuată fără rezerve, în cunoștință de orice termeni și condiții divergente ale clientului.

2. Oferta, estimarea costurilor, obiectul contractului

2.1 Toate ofertele, verbale sau scrise, sunt întotdeauna supuse modificărilor și trebuie înțelese ca estimări de costuri fără caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care sunt marcate în mod expres ca fiind obligatorii sau conțin o perioadă specifică de acceptare. O estimare de costuri semnată care ne este returnată este considerată ca fiind o ofertă de încheiere a contractului.

2.2. Comenzile devin obligatorii din punct de vedere juridic numai dacă sunt acceptate într-un termen rezonabil prin intermediul unei confirmări scrise a comenzii sau dacă sunt executate așa cum s-a convenit cu acordul clientului (= încheierea contractului).

2.3 Confirmarea scrisă a comenzii, inclusiv prezentele condiții generale, este decisivă pentru tipul, amploarea și durata livrărilor sau a serviciilor. Confirmarea comenzii reflectă integral toate acordurile dintre ENERGY3000 și clienții săi cu privire la obiectul contractului. Promisiunile verbale făcute de ENERGY3000 înainte de încheierea contractului nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, iar acordurile verbale sunt înlocuite de confirmarea comenzii, cu excepția cazului în care se precizează în mod expres în fiecare caz că acestea continuă să fie obligatorii.

2.4 Completările sau modificările aduse acordurilor încheiate, inclusiv prezentelor condiții generale, trebuie făcute în scris pentru a intra în vigoare. Transmiterea prin fax sau e-mail este suficientă pentru a respecta forma scrisă, cu condiția ca aceasta să fi fost trimisă cu confirmare de citire și să fi fost confirmată primirea acesteia (fax sau confirmare de citire).

2.5 Informațiile furnizate de ENERGY3000 cu privire la data livrării și la obiectul livrării sau al serviciului (de exemplu, dimensiuni, toleranțe, date tehnice), precum și reprezentarea acestora de către ENERGY3000 (de exemplu, desene; ilustrații) sunt doar aproximativ autorizate, cu excepția cazului în care utilizarea în scopul stipulat în contract necesită o conformitate exactă. Ele nu reprezintă caracteristici de calitate garantate, ci descrieri sau identificări ale livrării sau ale serviciului. Abaterile care sunt uzuale în comerț, care sunt făcute pe baza reglementărilor legale sau care reprezintă îmbunătățiri tehnice, precum și înlocuirea componentelor cu piese echivalente sunt permise în măsura în care nu afectează capacitatea de utilizare în scopul prevăzut în contract.

2.6 Caracteristicile garantate sau garanțiile de durabilitate sau de calitate trebuie să fie convenite în mod expres în scris.

3. Prețuri

3.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în confirmarea comenzii, prețurile sunt exprimate în EURO și includ livrarea franco fabrică sau franco depozit, plus ambalajul, transportul, taxele vamale, asigurarea, asamblarea, alte costuri auxiliare și TVA-ul aplicabil în ziua livrării; aceste elemente vor fi indicate separat pe factură.

3.2. ENERGY3000 are dreptul de a percepe o suprataxă de 15,00 EUR ca taxă forfetară pentru cheltuieli suplimentare până la o valoare netă a comenzii de 500,00 EUR. Suprataxa nu va depăși această sumă.

3.3. ENERGY3000 are dreptul de a percepe o suprataxă de 5,00 EUR pentru transport și punere în funcțiune pentru valori nete ale comenzii de până la 100,00 EUR. Pentru o valoare netă a comenzii mai mare de 100,00 EUR, se percepe o suprataxă de 15,00 EUR. În cazul „livrărilor directe”, nu se percepe nicio suprataxă.

3.4. Dacă prețurile convenite se bazează pe prețurile de listă ale ENERGY3000 și livrarea urmează să aibă loc la mai mult de două (2) luni de la încheierea contractului, se aplică prețurile de listă ale ENERGY3000 valabile la momentul livrării (în fiecare caz, mai puțin un procent convenit sau o reducere fixă). După expirarea celor două (2) luni, sunt posibile modificări de preț. Modificările de preț în limita factorilor de cost modificați la momentul livrării (de exemplu, prețurile furnizorilor proprii, costurile materialelor și ale energiei) sunt întotdeauna permise.

3.5 Evenimentele de forță majoră și alte evenimente (de exemplu, modificări ale cursurilor de schimb valutar, războaie, pandemii) care nu intră în sfera de competență a ENERGY3000, cum ar fi modificările de preț la un pre-furnizor, îndreptățesc ENERGY3000 să ajusteze ulterior prețurile deja convenite.

4.Condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, se aplică plata în avans.

4.2. Efectele de schimb și cecurile nu se fac în locul plății, ci sunt întotdeauna acceptate doar în contul plății. Efectele de schimb, cecurile și titlurile de valoare sunt acceptate sub rezerva tuturor drepturilor și fără garanție de prezentare la timp. Scontul și taxele auxiliare sunt suportate de partenerul de afaceri.

4.3. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din partea clientului, plățile se compensează mai întâi cu datoriile mai vechi, și anume mai întâi cu costurile, dobânzile și, în final, cu creanța principală.

4.4 Compensarea creanțelor reconvenționale de către client sau reținerea plăților datorate unor astfel de creanțe este permisă numai în măsura în care creanța reconvențională a clientului a fost stabilită legal sau este necontestată.

4.5 Data primirii de către ENERGY3000 este decisivă pentru respectarea termenelor de plată. În cazul în care clientul este în întârziere de plată, se percepe o dobândă de întârziere în valoare de 8 puncte procentuale – fără a aduce atingere altor pretenții; revendicarea altor daune-interese în caz de întârziere rămâne neafectată.

4.6. ENERGY3000 are dreptul de a efectua sau de a presta livrări sau servicii restante numai în schimbul unei plăți în avans sau al constituirii unei garanții în cazul în care, după încheierea contractului, ia cunoștință de circumstanțe care sunt susceptibile de a reduce în mod substanțial solvabilitatea clientului și care pun în pericol plata creanțelor restante ale ENERGY3000 care decurg din relația contractuală respectivă (inclusiv din alte comenzi individuale cărora li se aplică același contract-cadru).

5. Livrare, termen de livrare

5.1 Livrarea se face franco fabrică.

5.2. Termenele de livrare menționate pot fi modificate, cu excepția cazului în care sunt convenite în mod expres ca date fixe. Termenele de livrare încep cel mai devreme la data confirmării comenzii de către ENERGY3000, dar nu înainte de clarificarea finală a tuturor detaliilor tehnice de livrare și a cerințelor financiare.

5.3 Dacă o dată de livrare convenită în scris este depășită în mod semnificativ, clientul stabilește mai întâi pentru ENERGY3000 o perioadă de grație rezonabilă. În cazul în care livrarea nu este efectuată până la expirarea perioadei de grație, clientul are dreptul de a denunța contractul prin declarație scrisă, cu excluderea altor drepturi.

5.4. În cazul în care este afectată doar o parte a livrării, dreptul de retragere se limitează la această parte, cu excepția cazului în care livrarea efectuată nu prezintă niciun beneficiu obiectiv pentru client. În cazul în care ENERGY3000 este în întârziere din motive care îi sunt imputabile, clientul are dreptul de a solicita despăgubiri numai dacă cauza întârzierii se bazează pe intenție sau neglijență gravă.

5.5 În cazul în care există o întârziere a livrării sau a executării din cauza unui caz de forță majoră sau din cauza unor evenimente care fac livrarea semnificativ mai dificilă sau imposibilă, cum ar fi, de exemplu, dificultăți ulterioare de achiziționare a materialelor, întreruperi operaționale, greve, închideri, lipsă de personal, defecțiuni ale mijloacelor de transport, ordine oficiale etc., chiar dacă acestea apar la furnizori sau la subfurnizorii acestora, Energy3000 poate amâna livrarea sau serviciul pe durata impedimentului plus o perioadă rezonabilă de pornire sau poate renunța la contract, în totalitate sau parțial, din cauza părții încă neîndeplinite.

5.6 În cazul în care impedimentul durează mai mult de trei (3) luni, clientul are dreptul, după stabilirea unui termen rezonabil, să se retragă din contract în ceea ce privește partea care nu a fost încă îndeplinită și să solicite rambursarea oricăror avansuri plătite, cu excluderea oricăror alte drepturi.

5.7. În cazul unei livrări parțiale, clientul poate renunța la întregul contract numai dacă executarea rămasă a contractului nu are niciun beneficiu obiectiv pentru el.

5.8 În cazul în care bunurile nu sunt acceptate de către client, în totalitate sau parțial, la zece zile de la data confirmată a livrării sau, în cazul livrării la cerere, inclusiv în cazul solicitării de cantități parțiale, nu sunt solicitate în termen de zece zile de la data confirmată a disponibilității, ENERGY3000 are dreptul, la alegerea sa, să amâne comanda clientului până la următoarea disponibilitate, și anume să dispună de obiectul livrării, în totalitate sau parțial, după stabilirea și expirarea fără rezultat a unei perioade de timp rezonabile și să aprovizioneze clientul într-o perioadă de timp prelungită în mod rezonabil sau să depoziteze bunurile și să perceapă o taxă de depozitare de 0,5 % din valoarea comenzii pentru fiecare săptămână sau parte a acesteia sau să anuleze comanda, în totalitate sau parțial, după stabilirea și expirarea fără rezultat a unei perioade de timp rezonabile și să perceapă o taxă de anulare de 10 % din valoarea comenzii anulate. Ne rezervăm dreptul de a pretinde și de a dovedi costuri suplimentare de depozitare.

5.9 Articolele care nu sunt ținute în stoc sau comenzile speciale pot fi preluate doar ca gest de bunăvoință, după consultarea și aprobarea pre-furnizorului și prin perceperea taxei de manipulare percepute de pre-furnizor (min. 25%), la care se adaugă costurile de transport. Nu există nicio obligație legală de a prelua bunurile înapoi.

5.10 ENERGY3000 are dreptul de a percepe clientului o taxă de procesare de 50,00 EUR începând cu a doua amânare a unei date de livrare confirmate, imputabilă clientului. În cazul în care amânările unei date de livrare confirmate imputabile clientului conduc la o amânare de cel puțin 28 de zile calendaristice, ENERGY3000 are dreptul de a face uz în mod corespunzător de opțiunile prevăzute la clauza 5.8.

6. Locul de executare, expediere, ambalare, transfer de risc, acceptare

6.1 Locul de executare pentru toate obligațiile care decurg din relația contractuală este Müllendorf, dacă nu se specifică altfel. În cazul în care ENERGY3000 este, de asemenea, responsabil pentru instalare, locul de executare este locul în care urmează să aibă loc instalarea.

6.2. Metoda de expediere și ambalajul sunt lăsate la discreția ENERGY3000.

6.3. Riscul este transferat clientului cel târziu în momentul în care obiectul livrării este predat (fiind decisiv începutul procesului de încărcare) agentului de expediție, transportatorului sau altei părți terțe desemnate să efectueze expedierea. Acest lucru se aplică și în cazul în care se efectuează livrări parțiale sau dacă ENERGY3000 și-a asumat alte servicii (de exemplu, expedierea sau instalarea). În cazul în care expedierea sau predarea este întârziată din cauza unor circumstanțe cauzate de client, riscul este transferat clientului în ziua în care articolul de livrare este gata de expediere și ENERGY3000 a notificat clientul în acest sens.

6.4. ENERGY3000 va asigura transportul împotriva furtului, a spargerii, a daunelor provocate de foc și apă sau a altor riscuri asigurabile numai la cererea expresă a clientului și pe cheltuiala acestuia.

6.5. În cazul în care este necesară acceptarea, se consideră că articolul achiziționat a fost acceptat în cazul în care livrarea și, dacă ENERGY3000 este, de asemenea, responsabil pentru instalare, instalarea a fost finalizată, ENERGY3000 a notificat clientul cu privire la acest fapt și a solicitat acceptarea în conformitate cu prezenta secțiune 6.5, au trecut douăsprezece (12) zile lucrătoare de la livrare sau instalare, sau clientul a început să utilizeze articolul achiziționat (de exemplu, punerea în funcțiune a sistemului) și, în acest caz, au trecut șase (6) zile lucrătoare de la livrare sau instalare, iar clientul a refuzat acceptarea în această perioadă din alte motive decât un defect notificat către ENERGY3000. (de exemplu, punerea în funcțiune a sistemului) și, în acest caz, au trecut șase (6) zile lucrătoare de la livrare sau de la instalare, iar clientul nu a acceptat în acest termen din alte motive decât un defect notificat către ENERGY3000, care face imposibilă sau afectează în mod semnificativ utilizarea articolului achiziționat.

7. Reclamații pentru defecte, limitarea răspunderii și obligația de a inspecta

7.1 Articolele livrate trebuie să fie inspectate cu atenție imediat după livrarea către client sau către terțul desemnat de acesta, iar orice reclamație trebuie să fie înregistrată imediat pe aviz. Chiar și deteriorările minore ale ambalajului sau ale bunurilor trebuie să fie notate în scris pe avizul de livrare cu mențiunea „bunuri acceptate deteriorate”! Aceasta este singura modalitate de a face o reclamație în timp util și valabilă din punct de vedere juridic cu privire la orice deteriorare și de a soluționa reclamația. Daunele reale și detaliate trebuie trimise apoi la ENERGY3000 în termen de patru (4) zile, împreună cu documentația foto corespunzătoare. Reclamațiile ulterioare nu pot fi acceptate de către compania de transport sau de către compania de asigurare a transportului din motive de asigurare.
La cererea ENERGY3000, articolul se returnează la ENERGY3000 cu plata transportului. În cazul unei reclamații justificate, ENERGY3000 rambursează costurile rutei de transport cele mai favorabile; acest lucru nu se aplică dacă (1) costurile cresc din cauza faptului că obiectul livrării se află în alt loc decât locul de utilizare prevăzut sau (2) obiectul livrării nu se mai află în Europa.

7.2. În cazul în care notificarea defectului este făcută în timp util și este întemeiată, cererea de îmbunătățire a clientului este limitată astfel încât ENERGY3000 poate, la alegerea sa, să livreze un articol fără defect ca element de înlocuire sau să remedieze defectul la locul de eliberare sau la fabrica furnizorului. În cazul în care prestația ulterioară eșuează de cel puțin două ori pentru fiecare defect reclamat, partenerul comercial poate reduce prețul sau se poate retrage din contract.

7.3 În cazul în care notificarea defectelor nu este făcută în termenul de patru zile prevăzut la punctul 7.1, se prescriu și pretențiile de despăgubire pentru daunele cauzate de defectul în sine. În plus, clientul își pierde dreptul la eroare în ceea ce privește caracterul lipsit de defecte al obiectului.

7.4. Aceste drepturi de garanție nu se aplică dacă, fără acordul expres al ENERGY3000, clientul sau o terță parte efectuează reparații, modificări sau recondiționări ale articolelor livrate, dacă lucrările de rectificare sunt împiedicate de către client sau o terță parte, dacă punerea în funcțiune este efectuată contrar instrucțiunilor ENERGY3000 sau dacă un defect se datorează unei manipulări incorecte sau neglijente sau uzurii naturale. În orice caz, clientul suportă costurile suplimentare de remediere a defectului rezultat în urma modificării. În cazul în care obiectul livrării se află în afara Europei, ENERGY3000 nu suportă niciun cost de transport și nu rambursează astfel de costuri.

7.5 Perioada de garanție este de douăzeci și patru (24) de luni pentru produsele marca ENERGY3000 și de douăsprezece (12) luni pentru toate celelalte produse, de la data livrării sau, dacă este necesară recepția, de la data acceptării.

7.6. Orice livrare de articole folosite convenită cu clientul în cazuri individuale se face cu excluderea oricărei garanții pentru defecte materiale.

8. Răspunderea pentru daune din culpă

8.1 Răspunderea ENERGY3000 pentru daune, indiferent de temeiul juridic, în special din cauza imposibilității, întârzierii, livrării defectuoase sau incorecte, a încălcării contractului, a încălcării obligațiilor în timpul negocierilor contractuale și a răspunderii civile delictuale, este limitată în conformitate cu prezenta clauză 8, în măsura în care este implicată o culpă în fiecare caz, și este, de asemenea, limitată pentru daunele datorate defectului în conformitate cu clauza 7.3.

8.2 ENERGY3000 răspunde numai în caz de intenție sau neglijență gravă din partea organelor sale, a reprezentanților săi legali, a angajaților sau a altor agenți indirecti.

8.3. În măsura în care ENERGY3000 este răspunzător pentru daune pe fond în conformitate cu secțiunea 8.2, această răspundere se limitează la daunele pe care ENERGY3000 le-a prevăzut ca o posibilă consecință a unei încălcări a contractului la momentul încheierii contractului sau pe care ENERGY3000 ar fi trebuit să le prevadă prin exercitarea unei atenții corespunzătoare.
De asemenea, daunele indirecte care rezultă din defecte ale obiectului livrat sunt compensabile numai în măsura în care aceste daune sunt de așteptat în mod obișnuit în cazul utilizării obiectului livrat conform destinației.

8.4 Excluderile și limitările de răspundere de mai sus se aplică în aceeași măsură în favoarea persoanelor juridice, a reprezentanților legali, a angajaților și a altor agenți indirecti ai ENERGY3000.

8.5. În măsura în care ENERGY3000 furnizează informații tehnice sau acționează în calitate de consilier, iar aceste informații sau sfaturi nu fac parte din domeniul de aplicare a serviciilor convenite prin contract pe care ENERGY3000 le datorează, acest lucru se face în mod gratuit și cu excluderea oricărei răspunderi.

8.6 Limitările din prezenta clauză 8 nu se aplică răspunderii ENERGY3000 pentru caracteristicile garantate, pentru vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății sau în temeiul legii privind răspunderea pentru produse.

9. Reținerea titlului de proprietate

9.1 Până la soluționarea tuturor creanțelor care decurg din relația comercială cu clientul, se aplică o rezervă de proprietate pentru toate bunurile livrate (bunuri rezervate). Bunurile, precum și bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate care le ia locul în conformitate cu prezenta clauză sunt denumite în continuare bunuri care fac obiectul rezervei de proprietate.

9.2. Clientul depozitează gratuit pentru ENERGY3000 bunurile rezervate. El se angajează să depoziteze separat bunurile rezervate și să informeze ENERGY3000 cu privire la locul de instalare la cerere.

9.3. Clientul poate să vândă bunurile sub rezerva proprietății în cadrul activității comerciale obișnuite (a se vedea punctele 9.4. și 9.5.) și să le prelucreze atât timp cât nu se află în incapacitate de plată sau nu există condiții de insolvență sau a fost depusă o cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva activelor sale. Nu sunt permise gajurile sau transferurile de proprietate cu titlu de garanție.

9.4. În cazul în care bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate sunt prelucrate de către client, se convine ca prelucrarea să fie efectuată în numele și pe seama ENERGY3000 în calitate de producător și ca clientul să dobândească proprietatea directă sau – în cazul în care prelucrarea este efectuată din materiale ale mai multor proprietari sau dacă valoarea produsului prelucrat este mai mare decât valoarea bunurilor care fac obiectul rezervei de proprietate – coproprietatea (proprietate fracționată) asupra produsului nou creat, în raport cu valoarea bunurilor care fac obiectul rezervei de proprietate și valoarea produsului nou creat. În cazul în care clientul nu dobândește o astfel de proprietate, cumpărătorul transferă către ENERGY3000, cu titlu de garanție, proprietatea sa viitoare sau – în proporția menționată anterior – coproprietatea asupra articolului nou creat. Clientul trebuie să asigure transferul de proprietate. În cazul în care bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate sunt combinate sau amestecate în mod inseparabil cu alte articole pentru a forma un singur articol și dacă un alt articol trebuie considerat ca fiind articolul principal, clientul transferă către ENERGY3000, în măsura în care articolul principal îi aparține, coproprietatea proporțională a articolului unic în proporția specificată în primul paragraf.

9.5 O revânzare este permisă numai dacă am fost informați în prealabil în timp util despre acest lucru, cu precizarea numelui sau a firmei și a adresei exacte (profesionale) a cumpărătorului. Prin prezenta, clientul cedează către ENERGY3000, cu titlu de garanție, orice pretenții ale clientului față de cumpărător care decurg din revânzare sau din orice alt motiv legal. Avem dreptul de a notifica în orice moment terțul debitor cu privire la această cesiune. Același lucru este valabil și pentru alte creanțe care țin loc de bunurile rezervate sau care apar în alt mod în legătură cu bunurile rezervate, cum ar fi creanțele de asigurare sau creanțele delictuale în caz de pierdere sau distrugere. Clientul este autorizat în mod revocabil să încaseze creanțele în nume propriu. ENERGY3000 poate revoca această autorizație de debitare directă numai în cazul realizării.

9.6 În cazul în care terții au acces la bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate, în special prin intermediul unui sechestru, clientul trebuie să indice proprietatea ENERGY3000 și să notifice ENERGY3000 fără întârziere. În cazul în care terțul nu este în măsură să ramburseze ENERGY3000 pentru costurile extrajudiciare și judiciare suportate în acest sens, clientul este răspunzător pentru aceste costuri.

9.7. ENERGY3000 eliberează bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate, precum și elementele sau creanțele care le înlocuiesc, la cerere, la discreția sa, în măsura în care valoarea depășește cu mai mult de 50% valoarea creanței garantate.

9.8 În cazul unei încălcări a contractului de către Client, în special în cazul neplății, Societatea poate prelua bunurile rezervate pe cheltuiala Clientului sau, dacă este cazul, poate solicita cesiunea creanței Clientului pentru returnare față de terți. Retragerea sau sechestrarea bunurilor rezervate de către Societate nu constituie o retragere din contract.

10. Condiții de retur

10.1 Returnarea bunurilor este o excepție și reprezintă o concesie voluntară din partea ENERGY3000. Vor fi preluate numai bunurile care au fost livrate și facturate de către ENERGY3000, care se află în ambalajul lor original, care sunt în stare perfectă și vandabile și pe care ENERGY3000 a acceptat în scris să le ia înapoi.

10.2 Returul este exclus dacă valoarea netă a bunurilor este mai mică de 100 EUR sau/și bunurile nu au fost achiziționate de către client direct de la ENERGY3000 sau/și data de livrare a bunurilor datează de trei (3) luni sau mai mult sau/și bunurile nu sunt vandabile (de exemplu, bunuri care nu mai figurează în lista oficială de prețuri a ENERGY3000, piese sau produse personalizate care au fost fabricate special pentru client sau produse care au suferit modificări tehnice între timp) și/sau articolul este marcat în mod explicit ca fiind nereturnabil.
De asemenea, returnările sunt excluse în cazul în care nu este respectată procedura de manipulare descrisă la punctul 10.3 din prezentele condiții generale.

10.3 Dacă un client dorește să returneze bunuri, acesta trebuie să solicite mai întâi posibilitatea de returnare în scris, indicând numărul articolului, cantitatea comandată, bonul de livrare și numărul facturii în departamentul de procesare a comenzilor de la ENERGY3000. ENERGY3000 va verifica apoi posibilitatea de returnare și, ulterior, va declara în scris fie că aprobă, fie că respinge returnarea. Bunurile trebuie returnate în termen de două (2) săptămâni. Perioada începe de la data acordului scris al ENERGY3000. Termenul este respectat numai dacă bunurile sunt primite de ENERGY3000 în termenul stabilit. Bunurile primite în afara termenului limită nu vor fi acceptate și vor fi returnate clientului pe cheltuiala și pe riscul acestuia. Returul bunurilor este responsabilitatea și cheltuiala exclusivă a clientului. În special, clientul își asumă riscul de transport corespunzător (inclusiv dimensiunea corectă a paleților), deteriorarea și pierderea bunurilor până la primirea acestora de către ENERGY3000.
Bunurile care sunt trimise la ENERGY3000 cu plata cu taxă inversă sau fără acordul prealabil al ENERGY3000 nu vor fi acceptate și vor fi returnate clientului pe cheltuiala și pe riscul acestuia. Același lucru se aplică în cazul în care, după primirea bunurilor de către ENERGY3000, informațiile solicitate în temeiul clauzelor 10.1 și 10.2 se dovedesc a fi incorecte și/sau incomplete.

10.4. ENERGY3000 înregistrează toate retururile pe o notă de credit. Bunurile returnate sunt rambursate la valoarea netă a bunurilor minus o taxă de manipulare de 25% din valoarea netă a bunurilor. Nota de credit este compensată cu următoarea factură către client. De regulă, suma de credit nu va fi plătită.

10.5 Pot fi acceptate numai reclamațiile privind notele de credit aferente lunii în curs și lunii precedente.

10.6 Anularea comenzilor cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic și a comenzilor de cumpărare este doar o curtoazie a Energy3000 și este permisă doar cu acordul prealabil al Energy3000. În caz de anulare, se va percepe o taxă de anulare după cum urmează:

• cu până la 4 săptămâni înainte de data livrării, în valoarea avansului sau de cel puțin 10% din valoarea bunurilor
• începând cu 4 săptămâni înainte de data livrării, în valoare de 20% din valoarea bunurilor
• cu 2 săptămâni înainte de data livrării, în valoare de 30% din valoarea bunurilor
• după data livrării, în valoare de 50% din valoarea bunurilor, în cazul în care bunurile sunt returnate.
În cazul în care produsele sunt personalizate într-o comandă sau dacă produsele sunt achiziționate separat de ENERGY3000 pentru această comandă (articole speciale, articole/produse necomunitare), anularea este exclusă.

11. Forță majoră

11.1 Evenimentele de forță majoră și alte evenimente care nu intră în sfera de competență a ENERGY3000, cum ar fi, în special, întârzierile de livrare din partea unuia dintre furnizorii ENERGY3000, precum și grevele, lockdown-urile, închiderea frontierelor și alte circumstanțe care fac livrarea semnificativ mai dificilă sau imposibilă pentru ENERGY3000, dau dreptul ENERGY3000 să anuleze orice angajamente de livrare care sunt încă deschise sau să prelungească perioada de livrare cu durata obstacolului.

12. Dispoziții finale

12.1 Locul plății și al executării este Müllendorf, locul de jurisdicție este Eisenstadt, în măsura în care acest lucru este permis de lege.

12.2. Se aplică legislația Republicii Austria.

12.3 În cazul în care una sau mai multe clauze din acești Termeni și condiții sau o dispoziție din domeniul de aplicare a altor acorduri este sau devine invalidă, acest lucru nu afectează validitatea tuturor celorlalte dispoziții sau acorduri. Mai degrabă, dispoziția legală respectivă se va aplica atunci acestei dispoziții efective. Același lucru se aplică în mod corespunzător în cazul existenței unei lacune.

NOTĂ:
Clientul este de acord în mod expres cu faptul că ENERGY3000 poate stoca datele care rezultă din relația contractuală în scopul prelucrării datelor și are dreptul de a transmite datele către terți în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.