Az ENERGY3000 solar GmbH Általános Szerződési Feltételei

(Változat: 2023 március)

 Általános szerződési feltételek letöltése

 

 1. Általános információk
   

  • 1.1 Az alábbi általános szerződési feltételek a vállalatunk, az Energy3000 GmbH (a továbbiakban „ENERGY3000“) és üzleti partnereink között létrejött valamennyi üzleti kapcsolatra, ezek keretében pedig minden szállításra, munkára/teljesítésre és ajánlatra vonatkozóan érvényes.
  • 1.2 Az ENERGY3000 valamennyi szállítása, végzett munkája és ajánlata kizárólag ezen Általános szerződési feltételek alapján valósul meg. Ezen feltételek az ENERGY3000 vállalat szerződéses partnereivel (akiket a továbbiakban „Vevők“nek is nevezünk) az ENERGY3000 által kínált szállításokra ás munkákra vonatkozóan kötött valamennyi szerződés részét képezik. Ezek tekintetében az első megbízás/megrendelés kiadásakor Vevővel megállapodást kötünk, és a továbbiakban valamennyi megbízásra, megrendelésre vonatkozóan érvényesek lesznek akkor is, ha érvényességükre még egyszer kifejezett utalás nem történik.
  • 1.3 Az Általános szerződési feltételek kizárólagos érvénnyel bírnak; Vevő esetleges eltérő feltételei kizártak, amennyiben azok írásbeli érvényességét ENERGY3000 kifejezetten, írásban meg nem erősíti. Ez abban az esetben is érvényes, ha Vevő esetleges eltérő feltételeinek ismeretében a szállítás fenntartás nélkül megvalósul.
  1. Ajánlat, árajánlat, a szerződés tárgya

   

  2.1 Valamennyi szóban és írásban tett ajánlat mindig kötelezettségektől mentes és nem kötelező árajánlatként jön létre, ha azokat kötelező érvényűként kifejezetten meg nem jelölik, vagy bizonyos elfogadási határidőt tartalmaznak. Egy aláírottan hozzánk visszaküldött árajánlat a szerződés megkötésére való első ajánlatnak minősül.     

  2.2 A megrendelések és megbízások csak akkor válnak jogilag kötelező érvényűvé, ha azokat megfelelő határidőn belül írásbeli megrendelés-visszaigazolással elfogadják, vagy Vevő beleegyezésével a megállapodásnak megfelelően elvégzik, kivitelezik (= Szerződéskötés).

  2.3 A szállítások vagy munkák/teljesítések jellegére, terjedelmére és idejére vonatkozóan – jelen Általános szerződési feltételeket is beleértve – az írásbeli megrendelés-visszaigazolás mérvadó. A megrendelés-visszaigazolás az ENERGY3000 és vevője között a szerződés tárgyával kapcsolatban létrejött valamennyi megállapodást teljes egészében magában foglalja, leírja. ENERGY3000 szerződéskötést megelőzően tett szóbeli ígéretei jogi tekintetben nem kötelező érvényűek, a szóbeli megállapodások helyébe pedig a megrendelés-visszaigazolás lép, amennyiben azokból kifejezetten nem adódik, hogy kötelező érvénnyel továbbra is fennállnak.

  2.4 A megkötött megállapodások – jelen Általános szerződési feltételeket is beleértve – kiegészítéseinek vagy módosításainak érvényességéhez írásbeli forma szükséges. Az írásbeli forma megóvásához elegendő a telefaxon vagy e-mailben történő küldés, amennyiben küldés olvasás-visszaigazolással történik.  

  2.5 Az ENERGY3000 által a szállítási időpontjával vagy a teljesítés/munka tárgyával kapcsolatban közölt információk (pl. méretek, tűrések, műszaki adatok), valamint azok ENERGY3000 által történő ábrázolása, leírása (pl. rajzok; képek, ábrák) csak megközelítőleg mérvadóak, amennyiben a szerződésben rögzített célra történő felhasználásuk pontos megegyezést nem feltételez. Ezek nem garantált minőségi ismertetőjegyek, hanem a szállítás, vagy a munka/teljesítés leírásai vagy jelölései. A kereskedelemben szokásos – jogi előírásokon alapuló, vagy technikai/műszaki javításokat jelentő – eltérések, valamint az egyes szerkezeti elemek egyenértékű alkatrészekkel történő kicserélése, pótlása megengedett, amennyiben az a szerződésben rögzített célra történő felhasználhatóságot nem befolyásolja, rontja.

  2.6 A garantált tulajdonságokat vagy a tartósságra, vagy minőségre vonatkozó garanciákat külön, írásban kell rögzíteni.

  1. Árak

   

  3.1 Amennyiben a megrendelés-visszaigazolásban más nem kerül rögzítésre, az árak Euróban értendők, és magukban foglalják a telephelyről, illetve raktárról történő szállítást (ún. gyártóművi paritással), plusz a csomagolást, a fuvardíjat, a vámköltséget, a biztosítást, a szerelést, a további járulékos költségeket és a szállítás napján érvényes forgalmi adót; amely tételek a számlán külön-külön kerülnek feltüntetésre.

  3.2 Az ENERGY3000 jogosult 500,00 EUR nettó rendelési értékig 15,00 EUR összegű felárat felszámítani átalánydíjként a további kiadásokért.

  3.3 Az ENERGY3000 kezelési és komissiózási díj átalányként jogosult 100,00 EUR nettó értékhatárig terjedő megrendelés esetén 5,00 EUR felárat felszámítani. 100,00 EUR értéken felüli rendelés esetén 15,00 EUR felár számítandó. „Közvetlen szállítások“ esetén nem számítandó fel pótdíj.

  3.4 Ha a megállapodás szerinti árak az ENERGY3000 listaárain alapulnak és a szállításra csak a szerződés megkötését követő két (2) hónapon túl kerül sor, akkor a szállítás időpontjában érvényes ENERGY3000 listaárak érvényesek (leszámítva a megállapodás szerinti százalékot vagy fix kedvezményt). A két (2) hónap lejárta után árváltoztatásra van lehetőség. Az árváltozások a szállítás időpontjában megváltozott költségtényezők (pl. saját beszállítói árak, anyag- és energiaköltségek) mértékéig mindig megengedettek.

  3.5 A vis maior és egyéb, az ENERGY3000 hatáskörén kívül eső események (pl. árfolyamváltozások, háború, járványok), mint például beszállítónál bekövetkező árváltozások, feljogosítják az ENERGY3000-t a már megállapított árak utólagos kiigazítására.

  1. Fizetési feltételek

   

  4.1 Amennyiben egyéb írásbeli megállapodás nem kerül rögzítésre, előre fizetés van érvényben.

  4.2 A váltókat és csekkeket nem tekintjük a fizetés teljesítésének, hanem csakis a beérkezés függvényében jóváírhatóak. A váltókat, csekkeket és értékpapírokat valamennyi jog fenntartásával vesszük át, és az időben történő bemutatásra garanciát nem vállalunk. A diszkontálási és mellékköltségek az üzleti partnert terhelik.

  4.3 A teljesítés/munka Vevő által történő ellentétes meghatározásának ellenére a fizetéseket először a korábbi tartozásokra, éspedig először is a költségekre, kamatokra, majd végül a fő követelésre számoljuk el. 

  4.4 A Vevő ellenköveteléseivel történő elszámolás, vagy a fizetés ilyen követelések, igények miatt történő visszatartása csak abban az esetben megengedett, ha Vevő ellenkövetelése jogerősen megállapítást nyert és nem vitatott.

  4.5 Az idejében történő fizetés tekintetében az ENERGY3000-hez történő beérkezés időpontja mérvadó. Vevő fizetési késedelme esetén – a további igények csorbítása nélkül – 8% mértékű késedelmi kamatot számítunk fel; késedelem esetén a további károk érvényesítését ez nem érinti. 

  4.6 ENERGY3000 jogosult a még hátralévő szállításokat vagy teljesítéseket/munkákat csak előre fizetés, vagy biztosíték nyújtása esetén teljesíteni vagy elvégezni, amennyiben a szerződéskötést követően olyan körülmények válnak ismertté számára, amelyek alkalmasak arra, hogy lényegesen csökkentsék Vevő hitelképességét, és amelyek ENERGY3000 mindenkori szerződéses jogviszonyból eredő nyitott követeléseinek megfizetését (beleértve azokat az egyéb, egyéni megbízásokból származó követeléseket is, amelyekre vonatkozóan ugyanez a keretszerződés érvényes) veszélyeztetik.

  1. Szállítás, szállítási idő

   

  5.1  A szállítás a gyártóművi paritással történik.

  5.2 A megadott szállítási határidők változhatnak, kivéve, ha kifejezetten rögzített időpontban állapodtak meg. A szállítási határidők legkorábban a megrendelés ENERGY3000 általi visszaigazolásának napján kezdődnek, viszont nem az összes műszaki szállítási részlet és pénzügyi követelmény végleges tisztázása előtt.

  5.3 Amennyiben az írásban rögzített szállítási idő jelentősen túllépésre kerül, Vevőnek először megfelelő póthatáridőt kell kitűznie ENERGY3000 számára. Amennyiben a szállítás a póthatáridő lejártáig nem történik meg, Vevő – az egyéb jogok kizárása mellett – jogosult írásbeli nyilatkozattal elállni a szerződéstől.

  5.4 Amennyiben a szállításnak csupán egy része érintett, az elállási jog e részre vonatkozik, kivéve, ha a megtörtént szállítás Vevő számára már érdektelen. Amennyiben ENERGY3000 önhibájából kerül késedelembe, Vevőt csak abban az esetben illeti meg kártérítési igény, ha a késedelem szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapul.

  5.5 Ha a szállítás vagy teljesítés késedelme vis major, vagy olyan események miatt következik be, amelyek jelentős mértékben nehezítik, vagy lehetetlenné teszik a szállítást (ilyenek például az utólag felmerülő anyagbeszerzési nehézségek, az üzemzavar, a sztrájk, a dolgozók kizárása, a személyzet-hiány, a szállítóeszköz-hiány, a hatósági rendelkezések, stb.), abban az esetben is, ha azok szállítónál, vagy annak albeszállítóinál (alvállalkozóinál) jelentkeznek, az Energy3000 kitolhatja a szállítást, illetve a teljesítést/munkát az akadályoztatás időtartamához számított méltányos indítási időtartammal, vagy elállhat teljesen vagy részlegesen a szerződéstől a még nem teljesített rész miatt.

  5.6 Amennyiben az akadályoztatás három (3) hónapnál hosszabb ideig fennáll, Vevő – a megfelelő határidő kitűzését követően a még nem teljesített rész tekintetében jogosult elállni a szerződéstől, és – a további jogok kizárása mellett – jogosult az esetlegesen megfizetett előlegek visszafizetését kérni.

  5.7 Részleges szállítás esetén Vevő a szerződés egészétől csak abban az esetben állhat el, ha a szerződés fennmaradó részének teljesítése nem jelenti objektív hasznot számára.

  5.8 Ha Vevő az árut/termékeket a visszaigazolt szállítási határidőtől számított tíz napon részben vagy teljes egészében nem veszi át, vagy lehívásos szállítás esetén – a részmennyiségek lehívását is beleértve – a rendelkezésre állás visszaigazolt időpontjától számított tíz napon belül nem hívja le, ENERGY3000 jogosult Vevő megrendelését tetszése szerint a következő rendelkezésre bocsátott mennyiséghez hozzáadni, azaz egy megfelelő határidő kitűzését és eredménytelen lejártát követően rendelkezhet a szállítás tárgyáról, és Vevő számára a szállítást megfelelő, meghosszabbított határidővel teljesítheti, vagy az termékeket beraktározhatja, és minden megkezdett hétre vonatkozóan a megbízás/megrendelés értékének 0,5%-át kitevő összegű raktározási díjat kérhet, vagy egy megfelelő határidő kitűzését és eredménytelen lejártát követően a megbízást/megrendelést részben vagy teljes egészében sztornózhatja (törölheti), és a sztornózott megbízás/megrendelés értékének 10%-át kitevő összegű sztornózási díj megfizetését kérheti. A további raktározási költségek érvényesítésének és igazolásának fenntartása továbbra is fennáll.     

  5.9 A raktárkészleten nem tartott termékek, illetve rendkívüli (egyedi) megrendelések csak a termék beszállítójával folytatott egyeztetést és a beszállító jóváhagyását követően, alapvetően csak méltányosságból a beszállító által elszámolt (legalább 25%-os mértékű) kezelési díj plusz szállítási költség elszámolásával vehetők vissza.

  5.10 ENERGY3000 valamely visszaigazolt szállítási időpont Vevőnek betudható második alkalommal történő elhalasztásától kezdődően jogosult Vevővel szemben mindenkor 50,00 EUR összegű kezelési díjat érvényesíteni. Amennyiben valamely szállítási időpont Vevő hibájából történő elhalasztása legkevesebb 28 naptári nap tartamú halasztáshoz vezetnek, ENERGY3000 jogosult az 5.8. pontban meghatározott lehetőségek valamelyikével élni.

  1. A teljesítés helye, feladás/szállítás, csomagolás, a kockázat/veszély átszállása, átvétel

   

  6.1 Amennyiben más nem kerül meghatározásra, a szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettségre vonatkozó teljesítési hely Müllendorf. Amennyiben a szerelés, telepítés is ENERGY3000 feladata, a teljesítési hely az a hely, ahol a szerelést, telepítést el kell végezni.

  6.2 A feladás/szállítás típusa és a csomagolás ENERGY3000 kötelezettség szerinti mérlegelésének körébe tartozik.

  6.3 A kockázat legkésőbb a szállítás tárgyának szállítmányozó, fuvarozó, vagy a feladás, szállítás elvégzésével megbízott egyéb harmadik fél részére történő átadásával (melynek során a felrakodási folyamat kezdetének időpontja mérvadó) száll át. Ez abban az esetben is érvényes, ha részszállítás történik, vagy ENERGY3000 még más munkákat, teljesítéseket (pl. szállítást vagy szerelési, telepítési munkákat) is vállalt. Amennyiben a szállítás vagy az átadás Vevő hibájából eredő esemény következtében késik, a kockázat azon napon száll át Vevőre, amelyen a szállítás tárgyát képező áru szállításra kész állapotba került és azt ENERGY3000 Vevőnek jelezte.

  6.4 A szállítmányt ENERGY3000 lopás, törés-, szállítási, tűz- és vízkár, valamint egyéb biztosítható kockázatokkal, veszélyekkel szemben csak Vevő kifejezett kérésére és költségére biztosítja.

  6.5 Amennyiben átadás-átvételt kell végezni, az adásvétel tárgya átvettnek minősül, ha

  – a szállítás és – amennyiben a szerelés, telepítés is ENERGY3000 feladata – a szerelés, telepítés befejeződött,

  – ENERGY3000 ezt a Vevővel – a feltételezett átvételre történő utalással – jelen 6.5 pont szerint közölte, és Vevőt az átvételre felszólította,

  – a szállítás vagy a szerelés, telepítés óta tizenkét (12) munkanap eltelt, vagy a megbízó/megrendelő az adásvétel tárgyának használatát megkezdte (pl. a berendezést üzembe helyezte) és ebben az esetben a szállítás vagy szerelés, telepítés óta hat (6) munkanap eltelt, és

  – Vevő az átvételt ezen időtartamon belül – egy az adásvétel tárgyának használatát lehetetlenné tevő vagy lényegesen rontó, ENERGY3000 felé jelzett hibától eltérő ok miatt – mellőzte.

  1. Szavatossági igények, a felelősség korlátozása és ellenőrzési kötelezettség

   

  7.1 A leszállított tételeket az átadáskor azonnal át kell vizsgálni ügyfélnek vagy az általa megnevezett harmadik félnek, és az esetleges panaszokat azonnal fel kell tüntetni a szállítólevélen. Még a csomagolás vagy az áruk kisebb sérüléseit is írásban fel kell tüntetni a szállítólevélen a következő módon: „Megérkezett áruk sérültek” felirattal! Ez az egyetlen módja annak, hogy a károkat időben és jogszerűen megállapítani és kezelni lehessen. A tényleges károkat ezután négy (4) napon belül el kell juttatni az ENERGY3000-hez, a megfelelő fényképes dokumentációval és pontos leírással együtt. A 4 napnál későbbi panaszokat sem a szállítmányozó társaság sem pedig a közlekedési biztosító társaság nem ismeri el. ENERGY3000 kérésére a szállítás tárgyát képező termékeket bérmentesen kell visszaküldeni ENERGY3000 számára. Jogos kellékhiány-bejelentés (kifogás) esetén ENERGY3000 megtéríti a legkedvezőbb költségű szállítási utat; ez nem érvényes akkor, ha (1) a költségek azért emelkednek, mert a szállítás tárgyát képező termékek a rendeltetésszerű használat helyétől eltérő helyen találhatók, vagy (2) ha a szállítás tárgya már nincs Európában.

  7.2 Abban az esetben, ha a kellékhiány bejelentése idejében és megalapozottan történik, Vevő igénye a kijavításra korlátozódik, melynek során ENERGY3000 választása szerint pótlásként hibátlan, hiánytalan terméket szállíthat, vagy a hibát, hiányosságot a felállítás helyszínén vagy a szállító üzemben kijavíthatja. Amennyiben bejelenetett hibánkként az utólagos teljesítés kétszer rosszul sikerül, az üzleti partner csökkenthet, vagy elállhat a szerződéstől.

  7.3 Amennyiben a 7.1. szerinti négynapos határidőn belül nem történik meg a hiba bejelentése, a hiba miatti kártérítési igények is elévülnek. A vevő továbbá elveszíti a hibátlan termék hibátlanságára vonatkozó tévedési jogait.

  7.4 E szavatossági igények nem állnak fenn, ha a leszállított termékeken Vevő, vagy harmadik fél ENERGY3000 kifejezett jóváhagyása nélkül javításokat, módosításokat vagy helyreállítási munkákat végez el, az utólagos javítási munkákat Vevő vagy harmadik fél megnehezíti, az üzembe helyezés ENERGY3000 utasítása ellenére megtörténik, vagy ha a hiba, hiányosság helytelen, szabálytalan vagy gondatlan kezelésre, vagy a természetes elhasználódásra vezethető vissza. A hibák, hiányosságok megszüntetésének módosítás, változtatás miatt felmerülő többletköltségeit minden esetben Vevőnek kell viselnie. Abban az esetben, ha a szállítás tárgya nem Európa területén található, ENERGY3000 semmilyen szállítási költséget nem visel, és nem is térít meg.

  7.5 Az ENERGY3000 márkajelzésű termékek tekintetében a garanciális/szavatossági idő a szállítástól, vagy – amennyiben átadás-átvétel szükséges, az átadás-átvétel időpontjáról – számított huszonnégy (24), minden egyéb termék esetében tizenkét (12) hónap.

  7.6 Használt tárgyak, termékek egyedi esetben a Vevővel kötött megállapodás alapján történő szállítása a kellékhiány tekintetében mindennemű garancia kizárásával történik.    

  1. Hibák miatti kártérítési felelősség

   

  8.1 ENERGY3000 bármilyen jogalapon nyugvó – különösen lehetetlenségből, késedelemből, hibás, hiányos vagy helytelen szállításból, szerződésszegésből, szerződéses tárgyalások során történő kötelezettségszegésből és meg nem engedett cselekményekből adódó – kártérítési felelőssége, amennyiben annak esetében hibáról van szó, jelen 8. pont előírásai szerint korlátozott, valamint a 7.3 pont szerinti hibából eredő károkért szintén korlátozott.

  8.2 ENERGY3000 csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felel szerveinek, törvényes képviselőinek, alkalmazottainak vagy egyéb teljesítést segítő munkatársainak.

  8.3 Amennyiben ENERGY3000 a 8.2 pontban foglalt alapon kártérítési felelősséggel tartozik, a felelősség azon károkra korlátozódik, amelyekkel ENERGY3000 a szerződéskötéskor a szerződésszegés lehetséges következményeként számolt, vagy amelyekkel ENERGY3000-nek az üzleti életben elvárható, szokásos gondosság alkalmazása esetén számolnia kellett volna.

  A szállítás tárgyát képező termékek hibái, hiányosságai következtében felmerülő közvetett károk és következmény-károk ezen kívül csak olyan mértékben téríthetők meg, amennyire az ilyen jellegű károk a szállítás tárgyának rendeltetésszerű használata mellett jellemzően elvárhatók.

  8.4 A fenti felelősség-kizáró és korlátozó rendelkezések ENERGY3000 szerveinek, törvényes képviselőinek, alkalmazottainak vagy egyéb teljesítést segítő munkatársainak javára ugyanolyan mértékben érvényesek.

  8.5 Amennyiben ENERGY3000 műszaki, technikai felvilágosítást ad vagy tanácsadói tevékenységet folytat, és mindezen tájékoztatás és tanácsadás nem tartozik az általa teljesítendő, szerződésben rögzített feladatok közé, az térítésmentesen és mindennemű felelősségvállalás kizárásával történik.

  8.6 8.6 A jelen 8. pontban foglalt korlátozások nem vonatkoznak az ENERGY3000 felelősségére a garantált tulajdonságok, az élet, a test vagy az egészség sérülése esetén, illetve a termékfelelősségi törvény alapján.

  1. Tulajdonjog-fenntartás

   

  9.1 A Vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljesítéséig minden leszállított termék vonatkozásában tulajdonjog-fenntartás van érvényben (tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék). A terméket, valamint az e záradék szerint annak helyébe lépő, tulajdonjog-fenntartás körébe tartozó terméket a továbbiakban tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló terméknek nevezzük.

  9.2 Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló terméket térítésmentesen őrzi meg ENERGY3000 számára. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló terméket külön tárolja, és kérésre közli a felállítás helyét.

  9.3 Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló terméket szabályszerű üzleti/kereskedelmi forgalomban értékesítheti (lásd a 9.4, illetve 9.5 pontokban) és feldolgozhatja, amennyiben nincs késedelemben vagy a csődeljárás alatt, vagy vagyona ellen csődeljárás indítása iránti kérelmet nem nyújtottak be. Az elzálogosítás vagy a biztosítéki tulajdon-átruházás nem megengedett.

  9.4 Amennyiben Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló terméket feldolgozza, megállapodásban kerül rögzítésre, hogy a feldolgozás ENERGY3000, mint gyártó nevében és számlájára történik és Vevő közvetlenül megszerzi az újonnan előállított termék tulajdonjogát, vagy – amennyiben a feldolgozás több tulajdonos anyagaiból történik, vagy a feldolgozott termék

  értéke magasabb, mint a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló terméké – az újonnan előállított termék tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termékhez viszonyított értékének arányában közös tulajdont (töredék-/résztulajdont) szerez. Abban az esetben, ha a  Vevő részéről ilyen tulajdonszerzés nem történik, a Vevő biztosítékként már most átruházza az újonnan előállított terméket érintő jövőbeli tulajdonjogát vagy – fent említett arányú tulajdoni hányadát – ENERGY3000-re. Abban az esetben, ha a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék egyéb termékekkel komplett egységet alkotó dologgá kapcsolódik össze, vagy elválaszthatatlanul összekeveredik és az egyéb terméket fő tárgynak kell tekinteni, Vevő – amennyiben a fő tárgy az övé, az egységes dolgot érintő tulajdoni hányadát az 1. mondatban rögzített arányban átruházza ENERGY3000-re.

  9.5 A továbbértékesítés csak akkor megengedett, ha erről az Energy3000 időben értesítve lett, a vevő nevének vagy cégének és pontos (üzleti) címének megadásával. Vevő tovább-értékesítésből vagy egyéb jogalapból származó vásárló/megszerző féllel szemben fennálló követeléseit Vevő már most – biztosítékként – átruházza ENERGY3000-re. Fel vagyunk hatalmazva arra, hogy bármikor értesítsük az adós adósát erről az engedményezésről. Ugyanez érvényes az egyéb, a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék helyébe lépő, vagy a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék tekintetében felmerülő egyéb követelésekre, mint pl. biztosítási igényekre, vagy elvesztés vagy elpusztulás/megsemmisülés esetén a meg nem engedett cselekmények miatt felmerülő igényekre. Vevő visszavonható felhatalmazást kap a követelések saját nevében történő behajtására, beszedésére. ENERGY3000 ezen beszedési/behajtási meghatalmazást csak értékesítés esetén vonhatja vissza.

  9.6 Harmadik fél tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termékhez – különösen zálogolással – történő hozzáférés esetén Vevő köteles felhívni a figyelmet ENERGY3000 tulajdonjogára és haladéktalanul értesítenie kell ENERGY3000-t. Amennyiben a harmadik fél az ezzel összefüggésben felmerülő peren kívüli és bírósági, igazságügyi költségeket nem tudja megtéríteni ENERGY3000 számára, ezekért Vevő felel. 

  9.7 ENERGY3000 a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termékeket, valamint az azok helyébe lépő tárgyakat vagy követeléseket kérésre választása szerint jóváhagyja, amennyiben az érték a biztosított követelés értékét több mint 50%-kal meghaladja.

  9.8 Az Vevő szerződésszegő magatartása – különösen késedelmes fizetése – esetén a vállalat a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termékeket a Vevő költségén visszaveheti, vagy adott esetben a Vevő harmadik féllel szemben fennálló kiadási igényének, követelésének átruházását kérheti. A visszavétel, valamint a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló termék vállalat által történő elzálogosítása nem foglalja magában a szerződéstől történő visszalépést.    

  1. A termék/termékek visszavételének feltételei

   

  10.1 A termékek visszavétele kivételes eset, amely ENERGY3000 részéről egy önként vállalt szívesség. Csak azokat a termékeket vesszük vissza,

  • amelyeket ENERGY3000 szállított és számlázott, és
  • eredeti csomagolásban, továbbá kifogástalan és újra eladható állapotban vannak, továbbá
  • amelyek visszavételére vonatkozóan ENERGY3000 írásbeli egyetértő nyilatkozatot tett.

  10.2 A visszavétel kizárt abban az esetben, ha

  • a termék/termékek nettó értéke nem éri el a 100 EUR összeget vagy/és
  • a terméket/termékeket Vevő nem közvetlenül ENERGY3000-nél szerezte be vagy/és
  • a termék/termékek szállítási ideje három (3) hónappal korábban, vagy azelőtti időpontban történt vagy/és
  • nem eladható termékekről (pl. az ENERGY3000 hivatalos terméklistáján nem szereplő, a méretre vagy kimondottan Vevő számára gyártott, időközben műszaki módosításon átesett alkatrészekről vagy termékekről) van szó és/vagy
  • az adott termék egyértelműen vissza nem vehetőként került megjelölésre.

  A visszavétel abban az esetben is kizárt, ha a jelen Általános szerződési feltételek 10.3 pontjában ismertetett lebonyolítási

  folyamat nem kerül betartásra.

  10.3 Ha valamely Vevő terméket szeretne visszaadni, először a cikkszám, a rendelt mennyiség, a szállítólevél és a számla számának megadásával ENERGY3000 Rendeléseket bonyolító részlegénél kell írásban érdeklődnie a termék visszaadásának lehetőségeiről. ENERGY3000 ezt követően megvizsgálja a visszavétel lehetőségeit majd írásban közli a termék visszaküldéséhez történő hozzájárulását, vagy a termék visszavételének elutasítását. A termék/termékek visszaadásának két (2) héten belül meg kell történnie. A határidő ENERGY3000 írásbeli hozzájárulásának időpontjával kezdődik. A visszavétel csak abban az esetben biztosított, ha a termék a megadott határidőn belül beérkezik ENERGY3000-hez. A határidőn túl beérkező termékeket nem vesszük át, és Vevő költségén és kockázatára visszaküldjük neki. A termék visszaküldése kizárólag Vevő felelősségének körében és költségén történik. A termék szabályszerű szállításának (egyebek közt a megfelelő méretű raklapok kiválasztásának), romlásának (minőségromlás), sérüléseinek és megsemmisülésének kockázatát a termék ENERGY3000-hez történő beérkezéséig ő viseli.

  A nem bérmentesítve, vagy ENERGY3000 előzetes hozzájárulása nélkül elküldött termékeket nem vesszük át, és Vevő költségén és kockázatára visszaküldjük neki. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a 10.1 és 10.2 pontjában előírt szükséges információk helytelen, téves és/vagy hiányos volta a termék ENERGY3000-hez történő beérkezését követően derül ki.

  10.4 ENERGY3000 minden visszárut egy jóváírásban rögzít. Ennek során a visszavett termékek az termék nettó értékéből 25%-os kezelési díjat levonva kerülnek megtérítésre. A jóváírás a Vevő részére kiállított következő számlában kerül elszámolásra. A jóváírt összeg kifizetésére alapvetően nem kerül sor.

  10.5 Csak a folyó (tárgyi) és a megelőző hónapot érintő jóváírásokra vonatkozó reklamációk kerülhetnek elfogadásra.

  10.6 A jogilag kötelező érvényű megrendelések és megbízások stornózása kizárólag az Energy3000 előzékenységéből történik, és csak az Energy3000 előzetes hozzájárulásával engedélyezett. Stornózás esetén lemondási díj kerül felszámításra az alábbiak szerint:

  • a szállítási határidő előtt 4 héttel a foglaló összegének megfelelő összegben,
  • a 4. héttől az áru értékének 20%-ának megfelelő összegben,
  • a szállítási határidő előtt 2 héttel az áru értékének 30%-ának megfelelő összegben,
  • a leszállított áru visszaküldése esetén az áru értékének 50%-a.

  Olyan egyedi megrendelések (személyre szabott gyártás, nem állandó kínálatban szereplő árucikk) esetén, ahol a termékeket az Energy3000 kifejezetten az Ön részére rendeli meg, a stornózási lehetőség kizárt.

   

   

  1. Vis maior

  11.1. A vis maior és egyéb, az ENERGY3000 hatáskörén kívül eső események, így különösen az ENERGY3000 valamelyik beszállítójának késedelmes szállítása, valamint sztrájk, kizárás, határzár és egyéb olyan körülmények, amelyek az ENERGY3000 számára jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a szállítást, feljogosítják az ENERGY3000-t arra, hogy a még nyitott szállítási kötelezettségeket törölje, vagy a szállítási határidőt az akadály időtartamával meghosszabbítsa.

  1. Záró rendelkezések

   

  11.1 A fizetési és teljesítési hely Müllendorf, az illetékes bíróság pedig – amennyiben az törvényileg megengedett – az Eisentsadti Bíróság.

  11.2 Az Osztrák Köztársaság joga van érvényben.

  11.3 Amennyiben jelen szerződési feltételek, vagy valamely rendelkezés egy vagy több kikötése egyéb megállapodások keretében érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, az a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét, hatályát nem érinti. Így hát jelen hatályos rendelkezés vonatkozásában inkább a mindenkori törvényi szabályozás érvényes. Az esetleges szabályozási hézagok fennállása esetén ugyanez megfelelően érvényes. 

   

  MEGJEGYZÉS:

  Vevő kifejezetten egyetért azzal, hogy ENERGY3000 a szerződéses jogviszonyból származó adatokat adatfeldolgozás céljából tárolja, és joga van ezen az adatokat – amennyiben az a szerződés teljesítéséhez szükséges – harmadik fél számára kiadni, megküldeni